Search

Medezeggenschapsraad

 

In de wet op het primair onderwijs is geregeld dat elke school een medezeggenschapsraad heeft. De MR van obs de Nijenoert bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De medezeggenschapsraad organiseert in principe geen activiteiten, maar houdt zich bezig met het beleid van de school en van het bevoegd gezag. De raad heeft beslissings- en adviesbevoegdheden over beleidszaken van school, zoals: 

  • Het schoolplan

  • De schoolgids

  • Het jaarplan en het jaarverslag

  • Het schoolformatieplan

  • Kwaliteitsbeleid

  • Het schoolreglement

  • Regels om veiligheid en gezondheid op school te bevorderen

  • Financiën

Alle plannen op schoolniveau, die door het schoolbestuur  worden gemaakt, worden door de medezeggenschapsraad beoordeeld. In het medezeggenschapsreglement zijn de bevoegdheden vastgelegd.

Onze MR komt zes tot acht keer per jaar bijeen. Waar nodig, is de directeur aanwezig om toelichting te geven. De vergaderingen zijn soms opgesplitst in een openbaar en een gesloten gedeelte. Elke ouder is van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata van de MR worden bekendgemaakt via de Nieuwsbrief en de website van school. Wilt u meer weten over de MR, neemt u dan contact op met één van de leden. Verderop in dit artikel vindt u een namenlijst met telefoonnummers.

Jaarlijks geeft de medezeggenschapsraad inzicht in haar activiteiten op de zakelijke ouderavond.

 
De samenstelling van de MR van de Nijenoert ziet er als volgt uit:
 
Functie Naam Telefoon

personeelsgeleding

Ankie van Zonneveld

514815

personeelsgeleding

Elske van der Molen

514815

personeelsgeleding

Werner Duursma

514815

oudergeleding

Rob Nauta

-

oudergeleding

Rob Dijkhuizen

507086

oudergeleding

Peggy Limburg

510902


Naast de medezeggenschapsraad, per school, is er op bestuursniveua een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een
overkoepelend orgaan waarin alle scholen zitting hebben. Elke school is hierin vertegenwoordigd door een lid van de oudergeleding of een lid van de
personeelsgeleding. De GMR neemt besluiten die voor alle openbare scholen van Stichting Westerwijs gelden.